הדפסה
השתתפות במימון איסוף ושימור דם טבורי* - שיפוי בגין ההוצאות בפועל ועד לסך של 700 ש"ח. ההחזר יינתן פעם אחת בלבד לכל לידה. במקרה בו שני בני הזוג מבוטחים בנספח זה, יהיה כל אחד מהמבוטחים זכאי להחזר בגין הכיסוי האמור.
מידע נוסף»