הדפסה
מבוטחת שהתקשרה עם ספק העוסק בשימור דם טבורי, תהיה זכאית לכיסוי עד 500 ש"ח, פעם אחת בהריון. במקרה בו שני בני הזוג מבוטחים, יהיה כל אחד מהמבוטחים זכאי להחזר.
מידע נוסף»