הדפסה

המבוטחת זכאית להחזר הוצאות שהוציאה בפועל על איסוף ושימור של דם טבורי, עד לסכום של 600 ₪ לכל היריון.    
מידע נוסף»