טיפול במחלות באמצעות דם טבורי

מילון של מושגי ביטוח להבנה טובה יותר של פוליסת הביטוח הטבורי

אכשרה   ביטוח מוסף
ביטוח תחליפי   שיפוי
ביטוח משלים   פיצוי אכשרה
התאמה, הכשר לתפקיד; יכולת, כושר, כשרון, כשירות, איכות מקצועית.
 
ביטוח תחליפי
ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים ("מהשקל הראשון").
 
ביטוח משלים
ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן.
 
ביטוח מוסף
ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן, בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח "מהשקל הראשון".
 
שיפוי
תגמולי הביטוח המשולמים בעת קרות מקרה הביטוח, כגובה ההוצאות שהוציא המבוטח בפועל ובלבד שלא יעלו על תקרת סכום הביטוח הנקוב בפוליסה.
 
פיצוי
תגמולי הביטוח המשולמים בעת קרות מקרה הביטוח, אשר סכומיהם נקבעו מראש בפוליסה, ללא קשר להוצאות שהוציא המבוטח בפועל.
 

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton