stemCells
כשאתם בוחרים לשמור דם טבורי בבנק פרטי, חשוב שתדעו שתחום שימור הדם הטבורי מוסדר בישראל באמצעות חוק מיוחד. חוק דם טבורי ישראלי נחשב לאחד החוקים המתקדמים מסוגו בעולם.

מטרת חוק דם טבורי

 

מטרה מרכזית של חוק דם טבורי הינה הסדרת תחום שימור הדם הטבורי בישראל על כל ההיבטים הכרוכים בשימור ציבורי ופרטי. החוק עושה זאת באמצעות קביעת אמות מידה מקיפות ואחידות לתהליכי איסוף, הקפאה ושימור של דם טבורי, ויצירת מנגנוני פיקוח של משרד הבריאות על התחום.

שלבים בחקיקת החוק

 

ח"כ משה כחלון יזם את החוק שאושר בקריאה ראשונה בדצמבר 2005. אחרי האישור הקים משרד הבריאות וועדה מיוחדת, ובסיום פעילותה בשנת 2007 נכנס חוק הדם הטבורי לתוקף. בשנת 2010 אישר סגן שר הבריאות דאז, יעקב ליצמן, מימון ציבורי לטובת פעילות בנק דם טבורי ציבורי. המימון מאפשר איסוף של כ-1,000 מנות דם טבורי בשנה. תקנות חוק דם טבורי אושרו ונכסו לתוקף בשנת 2012.
חוק הדם הטבורי הישראלי נחשב לאחד החוקים החדשניים והמתקדמים בתחומו בעולם.

עיקרי חוק דם טבורי התשס"ז (2007)

 

היתר פעילות - הקמה והפעלה של בנק דם טבורי כרוכה בקבלת היתר של מנכ"ל משרד הבריאות. מכאן שכל בנקי הדם הטבורי הפועלים היום בישראל, פרטיים וציבוריים כאחד, קיבלו היתר ופועלים באישור משרד הבריאות.

הסכמה מדעת לאיסוף - מותר לבצע איסוף דם טבורי רק בכפוף למתן הסכמה מדעת של היולדת ואבי הילוד (או היולדת בלבד במקרים מסוימים).

נהלי טיפול במנה - בדיקות נדרשות, מידע רפואי שיש לקבל מהיולדת, כמות תאים מזערית ועוד.

זכויות קניין על מנת דם טבורי - מנת הדם הטבורי שהופקדה בנק פרטי שייכת ליילוד ממנו נלקחה. עד הגיעו לגיל 18 נמצאת המנה באחריות ההורים / האפוטרופוסים של הילוד.

מימון לפעילות בנק דם טבורי ציבורי - החוק קובע שהמדינה תעניק תקציב שנתי למימון ההוצאות הדרושות לטיפול ב-1000 מנות דם טבורי המתאימות להשתלה בבנק דם טבורי ציבורי. להורדת נוסח מלא של חוק הדם הטבורי 2007 (התשס"ז) הקליקו כאן>>

עיקרי תקנות דם טבורי (בנק דם טבורי פרטי), התשע"ב (2012)

 

תקן FACT NetCord - ההנחיות המחייבות להפעלת בנק דם טבורי וקביעת איכות המנות לצורך שמירתן נקבעו על סמך תקן אירופאי FACT NetCord. חשוב לציין שבנק הדם הטבורי של שיבא תל השומר פעל  והוסמך על ידי  תקן זה טרם כניסת התקנות לתוקפן.
תנאים להקפאת מנת דם טבורי - בנק דם טבורי פרטי קובע בנהליו את מספר התאים המגורענים המינימלי לצורך שמירת המנה. עליו ליידע בכך את לקוחותיו.

החלטה שלא להקפיא מנת דם טבורי - במידה ומנת דם טבורי נמצאה כלא מתאימה לשימור, בנק דם טבורי פרטי רשאי לקבוע תשלום בעד איסוף המנה והטיפול בה. בטבורית לא גובים תשלום מלקוח במקרים בהם לא נשמרת מנת דם טבורי מסיבה רפואית.

קבלת מידע בעת ההצטרפות לשירות - לפני מתן הסכמה לשימור דם טבורי, על בני הזוג לקבל מידע על מטרת איסוף הדם הטבורי, תהליך האיסוף, יתרונות, סיכונים ומגבלות שבשימוש בדם טבורי, אפשרויות שימוש במנה, צורך בקבלת מידע אודות היולדת והיילוד ועוד.

מסירת מידע על דם טבורי - מידע על דם טבורי יימסר ליולדת ע"י בעל מקצוע מורשה.

בדיקות מעבדה ליולדת ולמנה - שיש לבצע בדיקות מקיפות לדם היולדת ולמנת הדם הטבורי. תחומים נוספים אליהן מתייחסות התקנות הן השמדת מנת דם טבורי, ונהלים להעברת מנת דם טבורי להשתלה. להורדת הנוסח המלא של התקנות לחץ/י כאן>>


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton