concept-pic-woman-baby

אנו מברכים אתכם על הצטרפות תינוקכם החדש למשפחה! על מנת להמשיך בהליכי הרישום, שימור הדם הטבורי שנאסף בלידה והפקת פוליסת הביטוח, נבקשכם לעדכן את פרטי הילוד.

חשוב: ללא פרטים אלה לא נוכל להמשיך את תהליך הרישום ולא תופק פוליסת ביטוח.
אנא מלאו את כל השדות המסומנים ב-* בהתאם לרשום בתעודת זהות.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton