concept-pic-fqa

שאלה: כמה זמן ניתן לשמור את תאי הגזע?

תשובה:
\n\n\n\n\n\n\n
שימור תאי גזע מדם טבורי התבצע לראשונה בתחילת שנות ה-90, ולכן קשה עדיין לאמוד את פרק הזמן המירבי לשמירתו. עם זאת, מחקרים מוכיחים כי יעילותם של תאי גזע שהוקפאו לפני 20 שנים לא נפגמה, וכי תאים המוקפאים בחנקן נוזלי אינם משנים תכונותיהם למשך עשרות שנים, ולכן יתכן כי בעתיד יישמר הדם הטבורי לתקופה ממושכת יותר.

טבורית מתחייבת לשמור את הדם הטבורי ל- 20 שנים. אולם, אם תודות להתפתחות המדעית ניתן יהיה להאריך תקופה זו, טבורית תשמור את הדם הטבורי לפרקי זמן ממושכים יותר בהתאם לעלויות הנקובות.
\n


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton