concept-pic-fqa

שאלה: למה אומרים שחשוב לפצל את מנת הדם הטבורי?

תשובה:
\n\n\n\n\n\n\n
ראשית יש להדגיש שפיצול מנה מתייחס לאפשרות להשתמש בשקית הקפאה אחת אשר מחולקת למספר חלקים ולא לאפשרות לשמור את מנות הדם במקומות שונים.\n

על פי הנחיות ה- NETCORD ולפי תקן AABB, אין אפשרות לחלק את המנות למקומות שונים מאחר ויש צורך בשמירה על יחידת זהות אחת של מנת תאי הגזע שנשמרה מתאמי בקרה וזיהוי. הדרישה היום היא להקפאה בשקית ייעודית אשר מזוהה ומסומנת כיחידה אחת.

\n

חשיבות פיצול מנת תאי הגזע היא במיוחד על מנת לשמור על האפשרות להשתמש במנה השמורה יותר מפעם אחת. היום מקובל להשתמש בשקית הקפאה מחולקת לשניים בעלת סגמנט זהוי אחד.

\n

יש לזכור שכל חלוקה או הפרדה של הדגימה דורשת סגמנט נוסף לזהוי ויש אובדן נוסף של תאים.

\n
\n


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton