concept-pic-science

ח"כ משה כחלון, יו"ר ועדת הכלכלה בכנסת, מעלה הצעת חוק מאגר תורמי מח עצם ובנק דם טבורי ציבורי חה"כ כחלון העלה הצעת חוק מאגר תורמי מח עצם ובנק דם ציבורי גדול. לדבריו המדינה חייבת לקחת על עצמה את האחריות על הקמת בנק דם טבורי ציבורי ומימונו. ישראל צריכה להצטרף לקבוצת המדינות שיש להן כבר בנק מסוג זה.


בארה"ב הסנאט אישר תקציב של כ-150 מליון דולר להקמתו של בנק דם טבורי ציבורי. הם מבינים את הנחיצות והחיוניות של בנק כזה. בהצעת החוק- המדינה תתחייב לממן כ-1,000 מנות לשימור כל שנה. בחשבון שנעשה בעזרתם של אנשי מקצוע הגענו למסקנה כי שימור מנה אחת יעלה כ-1,000$. סה"כ 4.8 מיליון ₪ (כמיליון דולר).

הצעת החוק הסתפקה בדרישת סכום התחייבות זה מכוון שעל פי חוקי הכנסת הצעת חוק מעל 5 מיליון ש"ח הופכת להצעה תקציבית. הצעה שכזו מחייבת פרוצדורה מסובכת בהרבה וקטנים הסיכויים שתעבור. החליט כי עדיף להעביר הצעה מצומצמת בהיקפה הכספי מאשר להסתכן באי העברה החוק בכלל.

מבחינה חברתית - חה"כ כחלון שואף לשוויון ברפואה, בחינוך. המדינה צריכה להעניק שוויוניות בכל הקשור לקבלת טיפול רפואי. מדגיש כי ההצעה לא נועדה להיות נגד היזמים הפרטיים של בנק דם טבורי, אך לצד הבנק הפרטי צריך שיהיה בנק ציבורי שייתן מענה לכולם.

מבחינת רישוי והסדרה - הצעת החוק נוגעת גם בזה. מי שמחזיק במנות דם טבורי באופן פרטי צריך להיות כפוף למנגנון פיקוח ולעמוד בסטנדרטים מסוימים, אחרת יהיה פה ניצול לרעה של הזדמנויות עסקיות. אנשים שצריכים לשמור מנה במשך 15, 20 שנה יקומו וייעלמו יום אחד מהשוק.

הסכנה היא שאנשים פרטיים ששילמו או תרמו יישארו בלי כלום. חייבים רגולציה ופיקוח של משרד הבריאות. המדינה חייבת לפקח כי מדובר בחיי אדם ובבריאותם. לסיכום: רישוי, פיקוח, רגולציה, הגנה על הציבור מפני שרלטנים ומתן שוויון לכולם.

החוק עבר דין רציפות בהסכמת הממשלה - ניתן יהיה להעבירו תוך שבועיים-שלושה. אולם חה"כ לא ממהר להעבירו כי זו אבן דרך, עדיין צריך לשכלל את הנושא, הנושא עדיין צובר רמות מודעות גבוהה יותר ככל שעובר הזמן. חה"כ כחלון קרא לנוכחים ליטול חלק בדיון ולהעיר הערות ולהציע הצעות לגבי הצעת החוק בשלב הנוכחי, כך שניתן יהיה להעביר הצעת חוק טובה וראויה ככל הניתן.
תקציר הרצאתו של חה"כ כחלון בכנס "דם טבורי- אספקטים אתיים, משפטיים וביטוחיים" של "המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה. אוניברסיטת חיפה
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton