concept-pic-science

"ושמרתכם לכם על נפשותיכם" - חובה הלכתית לשמירה על הבריאות מסיבה מסוימת החובה להתרפא ולשמור על החיים מקורה בהשבת אבדה. אדם צריך לעזור לשני להתרפא ואדם צריך לעשות הכל לשם עצמו - כי גופנו ניתן לנו כפיקדון. אנו מחויבים לשמור על גופנו. האחריות היא עלינו לשמור על עצמנו ועל זולתנו.


תקציר הרצאה של הרב דויד לאו

לגבי בדיקות - אם נעשתה בדיקה של לפני הלידה ויש מום, חובה על האישה לעשות כל שביכולתה על מנת לתקנה. אולם ישנם פגמים שגם אם נגלה אותם לפני הלידה לא ניתן לעשות איתם כלום מבחינה הלכתית.

במקרה של מום שמתגלה ולא ניתן לעשות כלום - מה עזרתי לאישה בכך שיידעתי אותה בזה? היא לא יכולה לתקן. ההלכה מתירה בדיקות רק אם אפשר לעשות משהו עם המום שהן אמורות לגלות.

יש המסתייגים מנושא הדם הטבורי. טוענים שיש גבול. מבחינת היהדות - אדם חייב לעשות מאמץ. הקב"ה שלח אפשרות ויש להסתייע בה.

למרות שזה דבר חדש, אם אפשר לרפא, להשתמש ולעזור - אז למה לא? כל עוד לא מתנגש בבעיות אחרות.

אין בעיות הלכתיות של שימוש בדם טבורי. מבחינת ההלכה ניתן להשתמש בתאים לא מופרים, הם אינם נחשבים לעוברים.

ישנה אולי רק בעיה אחת והיא בלידה של שבת כי מלאכת הדיקור, הקשירה הרישום וכל החלק
האדמיניסטרטיבי, הנסיעה למקום אחסון המנה מחללים שבת. בכל מקרה - אם זה למטרת שימוש מיידי וזה פיקוח נפש אז זה מותר.
תקציר הרצאה של הרב דויד לאו, רב העיר מודיעין, בכנס "דם טבורי - אספקטים אתיים, משפטיים וביטוחיים" של "המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה".
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton