concept-pic-science

חוקרים מאוניברסיטת טוקיו ביפן בדקו את התוצאות של השתלת תאי גזע ממקור דם טבורי (CBT) שאינו קרוב למושתל לעומת תוצאות של השתלות מוח עצם (BMT). או תאי גזע מדם היקפי (PBSCT) מקרובי משפחה.

כתב העת Blood מדווח כי במחקר השוואתי בין השתלת דם טבורי מתורם שאינו קרוב למושתל לבין השתלת תאי גזע ממוח עצם או מדם היקפי מתורם קרוב משפחה בחולים מבוגרים שסבלו מממאירויות המטולוגיות שונות התקבלו תוצאות המעידות על שיעורי GVHD נמוכים באופן משמעותי.
במחקר נכללו 171 מושתלים מבוגרים אשר סבלו מממאירויות המטולוגיות שונות (AML, ALL, CML, MDS ולימפומה) ואשר כללו 100 מושתלי CBT ו- 71 מושתלים אחרים (55 מושתלי BMT ו- 21 מושתלי PBSCT), בין השנים 1997 ל- 2005.
כל החולים קיבלו טיפול מילואבלטיבי בהתאם למחלתם הכולל קרינה כל גופית במנה של 12 Gy.

נבדקו הפרמטרים הבאים:
התאוששות המטולוגית
סיכוני דחייה (Graft Versus Host Disease= GVHD)
מוות הקשור בהשתלה Transplant Related Mortality= TRM)i)
הישנות/ חזרה של המחלה לאחר תקופת ריפוי (Relapse)
הישרדות ללא המחלה (Disease Free Survival =DFS)

התוצאות הראו שבקבוצת ה- CBT היה עיכוב משמעותי בקליטת השתל אולם שיעורי היקלטות השתל באופן כללי היו כמעט זהים בשתי הקבוצות.
שיעורי ה- GVHD האקוטי בחומרה III עד IV ו- GVHD כרוני מפושט (extensive) בקרב מושתלי CBT היו נמוכים באופן משמעותי בהשוואה לקבוצת מקבלי ה- BMT/ PBSCT.

אנליזה רבת משתנים הראתה שלא היו הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות בפרמטרים:
TRM:י 9% ב- CBT ו- 13% ב- BMT/PBSCT ,
Relapse:י 17% ב- CBT ו- 26% ב- BMT/PBSCT,
DFS:י 70% ב- CBT ו- 60% ב- BMT/PBSCT.

החוקרים מסכמים שהשתלת תאי גזע מדם טבורי (CBT) ממקור שאינו קרוב למושתל הינה יעילה ובטוחה כמו השתלת תאי גזע ממוח עצם (BMT) או מדם היקפי (PBSCT) מקרוב משפחה מתאים.


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton