concept-pic-science

ניסיון קליני ראשון בתיקון מלא של מחלות לב מולדות ומורכבות בשעות הראשונות לחיים באמצעות דם טבורי עצמי.

בעזרת טכנולוגיה של אבחון טרום לידתי ושימור דם חבל הטבור הצליחו חוקרים לבצע ניתוח מתקן בליבו של תינוק בשעות הראשונות לחייו. שיטה זו מאפשרת להימנע מעירוי דם מתורם זר ומונעת התפתחות מצב של חוסר חמצן בדם (היפוקסמיה) וכשל לבבי.

קבוצת המחקר כללה 14 תינוקות שאובחנו טרום לידתם כסובלים ממומי לב מורכבים. מנות דם מחבל הטבור נאספו עם הלידה, בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים של ארגון FACT-NetCord לאיסוף דם טבורי, ונעשה בהן שימוש בניתוח מעקפים. בכל המקרים, בוצע במסגרת הניתוח תיקון מלא בשעות הראשונות לחייו של התינוק.

בכל 14 המקרים נעשה שימוש בדם טבורי עצמי, שנאסף מהתינוק. הכמות הממוצעת של הדם הטבורי שנאסף הייתה 92 מ"ל והגיל הממוצע של הפעוטות בזמן הניתוח היה 4.7 שעות.

החוקרים מציינים, כי אף אחד מהתינוקות לא נזקק לאשפוז ביחידה לטיפול נמרץ, לפעולות התערבותיות, להנשמה מלאכותית או לטיפול תרופתי טרם הניתוח. 12 תינוקות עברו ניתוח לב פתוח ללא עירוי דם - bloodless surgery. בשמונה מקרים מהם לא נוצר צורך בקבלת עירוי דם גם לאחר הניתוח. במסגרת המחקר, היה מקרה אחד של מוות לאחר הניתוח.

מסקנות המחקר הן, כי שימוש בדם טבורי עצמי בניתוח לב פתוח אצל ילודים הינו בר ביצוע. תיקון ניתוחי מלא של המום הלבבי יכול להתבצע בהצלחה אצל יילודים בשעות הראשונות לאחר הלידה.

מחקר נוסף המסתמך על מחקר זה, נעשה ביילודים שעברו ניתוח לב לתיקון המבנה האנטומי של הלב (Artercial Switch Operation) מספר שעות לאחר הלידה. המחקר בדק את יעילות ובטיחות השימוש בדם טבורי עצמי בהשוואה לעירוי דם מתורם.

במחקר נבדקו 61 תינוקות שחולקו לשתי קבוצות: קבוצת מחקר, בה נעשה שימוש בדם טבורי עצמי, וקבוצת ביקורת שקיבלה עירוי דם מתורם. הקבוצות היו זהות באבחנה, במשקל הלידה, בפרוטוקול הניתוח, בשיטת הניתוח, מלבד זמן הניתוח ומקור מנת הדם – מנת דם טבורי עצמית או מתורם.

לאחר הניתוח לא נרשמו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות, ומסקנת החוקרים הייתה כי עירוי דם טבורי עצמי הינו אלטרנטיבה יעילה ובטוחה לעירוי דם מתורם בניתוחי לב פתוח אצל יילודים. בתקופת המחקר זוהו גם השפעות כלכליות חיוביות פוטנציאליות הקשורות לגישה זו.

למאמרים המלאים:
Arterial Switch Operation in the First Hours of Life Using Autologous Umbilical Cord Blood
Arterial Switch Operation in the First Hours of Life Using Autologous Umbilical Cord Blood
Potential Uses of Cord Blood in Cardiac Surgery


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton