concept-pic-science

תחום של שימור דם טבורי נמצא בחזית המדע והטכנולוגיה. כל העת נערכים מחקרים המגלים שימושים חדשניים בתאי גזע מדם טבורי. בשני מאמרים מדעיים שהתפרסמו לאחרונה ע"י מדענים בעלי שם עולמי מודגש הפוטנציאל האדיר של שימור דם טבורי עצמי/משפחתי. באמצעות מנות מבנקים פרטיים מבוצעות היום השתלות לטיפול במחלות כגון שיתוק מוחין, מחלות עצביות נרכשות, לוקמיה, מחלות המטולוגיות, אימונולוגיות ועוד.

בשני מאמרים מדעיים שהתפרסמו לאחרונה ע"י בכירי החוקרים בעולם בתחום השתלות של תאי הגזע, מודגש הפוטנציאל הקליני הרב הטמון בשימור דם טבורי עצמי או משפחתי.

ד"ר ג'ואן קורצברג מאוניברסיטת דיוק בארה"ב* מתארת 184 מקרים של ילדים שחלו במחלות עצביות נרכשות ועברו השתלה עצמית של דם טבורי. הדם הטבורי של תינוקות אלו נשמר בעבורם ע"י הוריהם בבנקי דם טבורי משפחתיים בארה"ב. המאמר מדגיש את החשיבות של שמירת האיכות המרבית של הדם הטבורי שנשמר בבנקים המשפחתיים והצורך להביאו לרמה המקבילה  לזו של הבנקים הציבוריים. זאת במיוחד לאור השימוש בדם הטבורי העצמי שהולך ועולה במחלות כמו אלו שתוארו במאמר. החוקרת הנ"ל בודקת היום את הפוטנציאל הטיפולי של דם טבורי עצמי במחלות עצביות קשות ביילודים ותינוקות כגון Cerebral Palsy (שיתוק מוחין). אינדיקציות קליניות אלו אינן קשורות ישירות לשימוש הנפוץ יותר של השתלות מח עצם, במחלות ממאירות של מערכת הדם.

במאמר אחר, ד"ר אליאן גלוקמן מצרפת, מתארת את חשיבות השמירה של הדם הטבורי המשפחתי, במסלול שנקרא "תרומה ייעודית" (Direct donation)**. המאמר מתאר 500 חולים שקיבלו השתלות תאי גזע ממקור דם טבורי מבן משפחה (Related cord blood unit). ההשתלות נעשו לטיפול במחלות כמו לוקמיה ומחלות המטולוגיות, אימונולוגיות ומטבוליות תורשתיות. לאור נתונים אלו, המאמר קורא לשים דגש על איסוף מנות באיכות גבוהה גם עבור המסלול של "תרומה ייעודית". מסלול זה אינו זהה לאיסוף ושימור דם טבורי במאגר משפחתי, אך הוא דומה לו בהרבה מובנים, ובמיוחד במכנה המשותף החשוב של פוטנציאל לשימוש קליני בתוך המשפחה.

התוצאות הקליניות של השתלת דם טבורי עצמי ומשפחתי מתוארות במאמרים אלו ואחרים. למרות שמרבית הדיווחים הם עדיין בקטגוריה של "ניסויים קלינים", השימוש ההולך ומתרחב בדם טבורי לטיפול במגוון הולך ועולה של מחלות מדגיש את החשיבות של מקור תאים זה כבר היום, וכנראה יותר גם בעתיד.


מקורות:

 

* Differences in quality between privately and publicly banked umbilical cord blood units: a pilot study of autologous cord blood infusion in children with acquired neurologic disorders.
Sun J, Allison J, McLaughlin C, Sledge L, Waters-Pick B, Wease S, Kurtzberg J.
Transfusion. 2010 50(9):1980-7

** Family-directed umbilical cord blood banking.
Gluckman E, Ruggeri A, Rocha V, Baudoux E, Boo M, Kurtzberg J, Welte K, Navarrete C, van Walraven S.
Haematologica. 2011 Jul 12. [Epub ahead of print]

 

 


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton