concept-pic-fqa

שאלה: האם יתכן עירוב בין מנות דם טבורי בבנק הפרטי והציבורי?   

תשובה:

מובן שלא. בנק הדם הטבורי הפרטי במרכז הרפואי שיבא תל השומר פועל בהתאם לתקנים של בנק הדם הציבורי, ומנות הדם הפרטיות נשמרות בכפיפות למנות הבנק הציבוריות ובתנאים זהים על מנת להבטיח את שימורם הממושך בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר.

עם זאת, קיימת הפרדה מוחלטת בין המנות הפרטיות והציבוריות:
המנות הפרטיות נשמרות במיכלי הקפאה נפרדים מאלו של המנות הציבוריות.
המנות הפרטיות מזוהות באמצעות שמות ההורים (או שם האם), הן שייכות למשפחה בלבד, ולאף אדם אחר אין זכות גישה למנות אלו.

לעומתן, מרגע הגעת מנת דם הטבורי הציבורי לבנק, היא אינה מזוהה באמצעות שמות ההורים, אלא בהתאם לתוצאת בדיקת סיווג הרקמות שלה. עבור מנות הדם הפרטיות לא נערכת בדיקת סיווג רקמות.חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton