concept-pic-insurance-policy

לקוחות טבורית מקבלים כחלק אינטגראלי מהשירות וללא תשלום נוסף פוליסת ביטוח תאי גזע היחידה מסוגה בעולם. לפניכם ריכוז תנאי הפוליסה.

לגילוי נאות של פוליסת ביטוח טבורית הקליקו כאן >>

אופן הבטחת הכיסוי כחלק אינטגרלי משירות טבורית ניתן ביטוח ליילוד מרגע היוולדו למשך 15 שנים.
מעוגן בפוליסת ביטוח רצופה ללא שינוי בתנאים.
הכיסוי הביטוחי עד 5,000,000 ש"ח.
חיתום ללא הצהרת בריאות לילוד.
הכיסוי השתלה או עירוי של תאי גזע מכל מקור שהוא, של המבוטח עצמו או מתורם אחר, בגוף המבוטח עקב מחלה של המבוטח (תכוסה כל השתלה של תאי גזע ולא רק השתלות מוח עצם).
ממשק עם סל הבסיס ו/או השב"ן (מיצוי קופ"ח) ביטוח תחליפי. תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן. התגמולים ישולמו ללא תלות בזכויות המגיעות ברבידים הבסיסיים מהשקל הראשון.
אין חובת מיצוי הזכאות של המוטב במסגרת קופת חולים על מנת להפעיל את הפוליסה.
מימון עלויות השימוש במנת דם טבורי או השתלת תאי גזע מכל מקור שהוא כיסוי מלא, שלם ומקיף לכל הפרוצדורה הרפואית הכרוכה בהשתלת תאי גזע מכל מקור שהוא, כולל אשפוז ותרופות.
הפעלת הפוליסה באישור שני רופאים אובייקטיביים (ללא תלות באישור רופא חברת הביטוח).
כיסוי לכל סוגי תאי הגזע יש
מגבלה לשימוש במחלה מסוימת אין מגבלות
כיסוי להשתלה עצמית יש
כיסוי להשתלה בארץ או בחו"ל מקום ההשתלה לבחירת הלקוח, אם בארץ אם בחו"ל. כיסוי מלא, כולל כל הוצאות הטיסה, האשפוז והתרופות לילד ולאחד מבני משפחתו.
כיסוי להוצאות נלוות להשתלה בחו"ל יש
פיצוי במקרה של כיסוי ע"י גורם אחר 60,000 ש"ח
גמלת החלמה גמלה חודשית בסך של 3,500 ש"ח לתקופה של 12 חודשים לאחר השתלת תאי גזע בארץ או בחו"ל, החל מהחודש בו בוצעה ההשתלה בפועל. ילד עד גיל 18 יהיה זכאי למחצית מסכום הגמלה החודשית.
כיסוי למקרה שהמנה לא מתאימה יש
כיסוי לאיתור ומציאת מנה חלופית בארץ ובחו"ל יש
תקופת אכשרה אין
השתתפות עצמית אין
הטסת רופא מומחה לישראל יש
תלות בביטוח קיים לא קיימת
אפשרות להרחיב לביטוח משפחתי אפשרות להרחיב הכיסוי הביטוחי לפוליסה משפחתית. הפוליסה מכסה את הוריו ואחיו של הילוד.

כפוף להצהרת בריאות לבני המשפחה (לא כולל הילוד).

 

 


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton